Trang chủ

Tựa đề: Khoa ngoại ngữ-Đại học Thái Nguyên

Địa chỉ url: http://www.tnu.edu.vn/knn

Mô tả: Khoa ngoại ngữ (Faculty of Foreign Languages). Mã trường:DTF. Địa chỉ:phường Tân Thịnh, Tp.Thái Nguyên.

Site đã được thêm: 2010-06-05 13:45:14

Site được liệt kê trong loại sau:

- Đại học-Cao đẳng

:: [Liên kết chết?]

©Nghệ Long giữ mọi quyền về nội dung©2010
Lần truy xuất thứ: